party_icon children_icon date_icon drop_icon world_icon musica_searcher_icon zoom_in_1_icon zoom_in_icon
Gratis frakt og retur
Fornøydgaranti

Select your country

Available for purchase

Not available for purchase

GDPR – Information om behandling av personuppgifter

 

BellPal AB organisationsnummer 559079-6958 har tagit emot personuppgifter om dig som gäller dig. Du har
enligt dataskyddsförordningen därför rätt att få följande information.

1
Identitet och kontaktuppgifter

1.1
BellPal AB är personuppgiftsansvarig. BellPal AB:s säte är Maria Skolgata 83, 118
53 Stockholm och kan nås på telefonnummer 08-515 127 50 och e-postadressen är info@bellpal.com.

1.2
BellPal AB har inte utsett vare sig företrädare eller dataskyddsombud..

2
Ändamål, rättslig grund samt kategorier av personuppgifter

2.1
BellPal AB behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal mellan
dig och BellPal AB. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal.

2.2
Behandlingen är inte baserad på BellPal AB:s eller annans berättigade intressen.

2.3
BellPal AB behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. BellPal AB
behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras. Vi behandlar därför endast
personuppgifter gällande

a)personnummer,

b) adress och andra kontaktuppgifter,
betalningsuppgifter,
Mottagare av uppgifter

2.4
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av BellPal AB och våra
underleverantörer, t.ex. IT-leverantörer och kundserviceleverantörer. Personuppgifter kommer i vissa
situationer att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Om så sker tillser vi att de rättsliga
förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att
personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd
som erbjuds inom EU/EES.

2.5
BellPal AB kommer endast att lämna ut uppgifterna till tredje man om det krävs
enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som BellPal AB omfattas av.

3
Tid för lagring

3.1
BellPal AB kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för
att avtalet med dig ska kunna fullgöras.

4
Dina rättigheter

4.1
Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningen.
a) Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som BellPal AB behandlar. Denna rätt
kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de
personuppgifter som BellPal AB behandlar och som avser dig.

b) Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

c) Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när BellPal AB behandlar
uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.

d) Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av BellPal
AB:s behandling av dina personuppgifter.

e) Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

5
Rätt att inge klagomål

5.1
Du har rätt att inge klagomål avseende BellPal AB:s behandling av dina
personuppgifter till Datainspektionen.

6
Förekomst av automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering
BellPal AB
behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering.