Integritetspolicy/GDPR

Information om behandling av personuppgifter

BellPal AB organisationsnummer 559079-6958 har tagit emot personuppgifter om dig som gäller dig. Du har enligt dataskyddsförordningen därför rätt att få följande information.

1 Identitet och kontaktuppgifter

1.1 BellPal AB är personuppgiftsansvarig. BellPal AB:s säte är Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm och kan nås på telefonnummer 08-515 127 50 och e-postadressen är info@bellpal.com.

1.2 BellPal AB har inte utsett vare sig företrädare eller dataskyddsombud.

2 Ändamål, rättslig grund samt kategorier av personuppgifter

2.1 BellPal AB behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal mellan dig och BellPal AB. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal.

2.2 Behandlingen är inte baserad på BellPal AB:s eller annans berättigade intressen.

2.3 BellPal AB behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. BellPal AB behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras. Vi behandlar därför endast personuppgifter gällande a)personnummer, b) adress och andra kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, Mottagare av uppgifter

2.4 Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av BellPal AB och våra underleverantörer, t.ex. IT-leverantörer och kundserviceleverantörer. Personuppgifter kommer i vissa situationer att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Om så sker tillser vi att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

2.5 BellPal AB kommer endast att lämna ut uppgifterna till tredje man om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som BellPal AB omfattas av.

2.6 Användning av personuppgifter i BellPals appar för mobiltelefoner.

2.6.1 För ”Klockanvändare” (personen som kan skicka larm)
Appen använder och lagrar följande data:

  • Namn och mobiltelefonnummer, för identifikation och kommunikation mellan klockanvändare och följare
  • Position, endast vid larmsituation. Positionen delas endast med följare och eventuell Larmoperatör. Appen kommer att be om tillstånd att samla in position i bakgrunden, vilket krävs för att appen ska kunna skicka position till dina följare när BellPal-klockan aktiverar ett larm. För att kunna använda appen måste du tillåta appen att alltid använda platsinformation i bakgrunden.
  • Användningsdata, batterinivå i telefon och klocka, samt koppling till klockan.
  • Kontakter, för att kunna lägga till följares kontaktuppgifter från telefonboken (ej obligatorisk).
  • Larmdata, manuella och automatiska fall-larm från BellPal-klockan och appen.

2.6.2 För ”Följare” (personer som tar emot larm)
Appen använder och lagrar följande data:

  • Namn och mobiltelefonnummer, för identifikation och kommunikation mellan klockanvändare och följare.

3 Tid för lagring

3.1 BellPal AB kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras.

4 Dina rättigheter

4.1 Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. a) Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som BellPal AB behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som BellPal AB behandlar och som avser dig. b) Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. c) Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när BellPal AB behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas. d) Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av BellPal AB:s behandling av dina personuppgifter. e) Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

5 Rätt att inge klagomål

5.1 Du har rätt att inge klagomål avseende BellPal AB:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

6 Förekomst av automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering

6.1 BellPal AB behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering